فارسی در عربی: تاثیر و نفوذ زبان و ادب فارسی در زبان و ادب عربی

1,800,000 ریال