کارکنان

 

ادارۀ نشر کتاب
ریاست

محمد زینال‌زادگان (مسئول دفتر)

021-29902072

بخش تولید محتوی و امور اداری

ونوس قدیمی (کارشناس انتشارات)

فاطمه نظام‌آبادی (کارشناس امور اداری)

مریم افتخاری (امور اداری)

021-29902070

بخش انبار و فروش مجید مکی (مسئول فروش، توزیع و انبار کتاب) 021-29902084
چاپخانه نوید سیفان (سرپرست چاپخانه) 021-29902068
ادارۀ مجلات علمی

رئیس اداره

دکتر فراهم احمدزاده 021-29902069

کارشناس مسئول

لیلا  امامی
021-29902069