فرایند پذیرش و چاپ آثار علمی اعضای هیئت علمی در شورای انتشارات دانشگاه شهید بهشتی:

 

1. ثبت‌نام صاحب اثر در سامانۀ ثبت، پذیرش و آماده‌سازی اثر به آدرس press.sbu.ac.ir و ثبت اثر در سامانه بر اساس شیوه‌نامۀ انتشارات دانشگاه

2. بررسی اثر و مدارک ثبت‌شده توسط کارشناس انتشارات؛

3. ارسال اثر به گروه تخصصی (معاون پژوهشی واحد) در صورت تأیید مدارک؛

4. طرح موضوع در شورای واحد (دانشکده/ پژوهشکده) و ارسال اثر به داور؛

5. طرح مجدد موضوع در شورای واحد پس از دریافت نتایج داوری؛

6. ارسال نتیجۀ داوری و نظر گروه تخصصی به کارشناس انتشارات و طرح موضوع در شورای انتشارات دانشگاه.


نکات مهم:

1. صاحب اثر پیش از ثبت اثر خود در سامانه، ابتدای متن کتاب خود را براساس دستورالعمل انتشارات تهیه و تنظیم نمایند.
2. فرایند داوری در دانشکده/ پژوهشکده انجام می‌پذیرد. لذا پس از طرح موضوع در شورای واحد، اثر برای داوری به داوران منتخب شورا ارسال می‌شود و پس از تکمیل فرایند داوری، موضوع مجدداً در جلسۀ شورای واحد مطرح و نتیجه به کارشناس انتشارات اعلام می‌گردد.
3. داوری اثر برعهدۀ یک داور داخلی و دو داور خارجی خواهد بود. شایان ذکر است که داور خارجی ترجیحاً از دانشگاه‌های هم‌تراز دانشگاه شهید بهشتی و متخصص و مجرب در حوزۀ موضوع اثر و با مرتبۀ علمی دانشیار به بالا برگزیده می‌شود.
4. نظر داوران کتاب برای اعمال اصلاحات پیشنهادی به اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.
5. پس از برطرف‌شدن اشکال‌ها و ایرادها توسط صاحب اثر، ضروری است شورای واحد تأیید داوران را مبنی بر اعمال‌شدن اصلاحات کسب نماید.
6. پس از اخذ نتیجۀ نهایی داوری موضوع مجدداً در شورای پژوهشی دانشکده/ پژوهشکده طرح می‌شود و در صورت تأیید اثر در شورای واحد، اثر و فایل‌های آن به همراه تصویر صورت‌جلسة تأیید و امضاشدۀ شورای واحد و  فرم شمارۀ 2 (فرم بررسی و تأیید پیشنهاد چاپ کتاب در گروه علمی) و فرم شمارۀ 3 (فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی)، توسط واحد برای طرح و تصمیم‌گیری نهایی به کارشناس انتشارات ارسال می‌شود.
7. کلیۀ فرایند ارزیابی اثر و تصمیم‌گیری در شورای واحد باید حداکثر ظرف مدت دو‌ ماه انجام پذیرد.
8. نظر نهایی شورای انتشارات دانشگاه کتباً به اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.
9. ویرایش زبانی، فنی و محتوایی آثار نویسندگان مطابق شیوه‌نامة دانشگاه و رسم‌الخط فرهنگستان خواهد بود که ضوابط آن به وسیلة شورای انتشارات دانشگاه تدوین و تصویب می‌شود.
10. تصمیم‌گیری دربارۀ شمارگان (تیراژ) ، حق‌الزحمۀ صاحب اثر در هر نوبت چاپی بر عهدۀ شورای انتشارات است.
11. تصمیم‌گیری دربارۀ نوع ویرایش، حروف‌چینی، قطع کتاب، نوع چاپ، با هماهنگی صاحب اثر و شورای انتشارات خواهد بود.