فرهنگنامه بزرگ قرآنی دفتر ششم: سوره قمر_سوره ناس

5,650,000 ریال