الگوسازی اقتصادسنجی کلان در ایران/ جلد اول

3,200,000 ریال