فرایند پذیرش آثار

 

با توجه به مصوبۀ هفتمین جلسۀ هیئت رئیسۀ محترم دانشگاه مورخ 1398/2/31 و نامۀ شمارۀ 600/3637/د مورخ 1398/11/19 معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه مبنی بر لزوم ارائۀ طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) کتاب (تألیف/ ترجمه) و تأیید آن در دانشکده/ پژوهشکده، چگونگی فرایند طرح کتاب در شورای انتشارات دانشگاه به شرح زیر است:

1. فرایند طرح درخواست چاپ آثار علمی اعضای هیئت علمی در شورای انتشارات شامل شش مرحله است:
1. ارائۀ طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) متن تألیفی یا ترجمه توسط صاحب اثر به گروه آموزشی مربوط در واحد؛
2. طرح، ارزیابی و تأیید طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) در شورای واحد و ارسال آن به شورای انتشارات؛
3. تصویب طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) در شورای انتشارات؛
4. تولید اثر و طی‌شدن فرایندهای ارزیابی (داوری) متن اثر در واحد؛
5. تصویب اثر در شورای پژوهشی واحد؛
6. ارسال متن اثر و مستندات آن به شورای انتشارات دانشگاه برای طرح درخواست و تصمیم‌گیری نهایی.

1‌.1‌. صاحب اثر می‌بایست فرم تکمیل‌شدۀ طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) را به همراه نمونۀ اثر و همچنین رزومۀ علمی (CV) خود برای آغاز فرایند تولید کتاب به مدیر گروه تحویل دهد.
تبصره: مدیر گروه می‌بایست پس از طرح پروپوزال در گروه حداکثر ظرف دو هفته، نمونۀ اثر و مستندات آن را به همراه نظر گروه به شورای واحد برای طرح در شورا و انجام فرایند داوری پروپوزال ارسال ‌کند.
2‌.1. فرایند داوری پروپوزال در دانشکده/ پژوهشکده انجام می‌پذیرد. لذا پس از طرح موضوع در شورای واحد، همۀ مستندات شامل فرم اولیۀ پروپوزال، نمونۀ اثر و همچنین رزومۀ علمی صاحب اثر توسط معاون پژوهشی دانشکده/ پژوهشکده برای داوری به داوران منتخب شورا ارسال می‌شود و پس از تکمیل فرایند داوری، موضوع مجدداً در جلسۀ شورای واحد مطرح و در صورت تأیید، به همراه تمامی مستندات (شامل فرم تکمیل‌شدۀ پروپوزال، فرم‌های داوری و ...) به مرکز نشر آثار علمی دانشگاه جهت طرح در شورای انتشارات ارسال می‌گردد.
تبصره: داوری پروپوزال برعهدۀ یک داور داخلی و یک داور خارجی خواهد بود. شایان ذکر است که داور خارجی ترجیحاً از دانشگاه‌های هم‌تراز دانشگاه شهید بهشتی و متخصص و مجرب در حوزۀ موضوع اثر برگزیده می‌شود.
3‌.1. در صورت تصویب طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) در شورای انتشارات، بلامانع بودن تولید اثر طی مکاتبه به اطلاع واحد و صاحب اثر خواهد رسید.
تبصره: شورای انتشارات در صورت تشخیص، با توجه به ماهیت و نوع اثر، ناظری را برای نظارت بر فرایند تولید کتاب تعیین می‌کند.
4.1. داوران نهایی کتاب پس از تولید اثر، همان داوران اولیۀ پروپوزال خواهند بود و در صورت نیاز و به تشخیص شورای انتشارات از نظرهای داوران دیگر نیز استفاده می‌شود.
5‌.1. نظر داوران کتاب برای اعمال اصلاحات پیشنهادی به اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.
تبصره: پس از برطرف‌شدن اشکال‌ها و ایرادها توسط صاحب اثر، ضروری است شورای واحد تأیید داوران را مبنی بر اعمال‌شدن اصلاحات کسب نماید.
6‌.1. پس از اخذ نتیجۀ نهایی داوری موضوع مجدداً در شورای پژوهشی دانشکده/ پژوهشکده طرح می‌شود و در صورت تأیید اثر در شورای واحد، یک نسخه از متن اثر پیشنهادی، متن اصلی (در مورد آثار ترجمه) و فایل‌های آن (نسخۀ الکترونیک متن اثر و متن اصلی) به همراه تصویر صورت‌جلسة تأیید و امضاشدۀ شورای واحد به همراه دیگر مستندات، شامل همۀ داوری‌ها، تأییدیۀ اعمال‌شدن نظرات اصلاحی داوران اثر و فرم‌های مربوط، شامل فرم‌ تکمیل‌شدۀ 1 (فرم درخواست طرح کتاب در شورای انتشارات که توسط صاحب اثر تکمیل و به گروه آموزشی مربوط در واحد تسلیم شده است) و فرم 2 (فرم بررسی و تأیید پیشنهاد چاپ کتاب در گروه علمی) و فرم 3 (فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی)، توسط واحد برای طرح و تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارسال می‌شود.
7.1. کلیۀ فرایند ارزیابی اثر و تصمیم‌گیری در شورای واحد باید حداکثر ظرف مدت دو‌ ماه انجام پذیرد.
تبصره: فرایند ارزیابی آثار پیشنهادی (تألیف یا ترجمه) برای چاپ در انتشارات دانشگاه براساس تأیید پروپوزال و طی‌شدن فرایند داوری مصوب شورا طبق ماده‌های 21 و 22 و 32 و 33 و 34 آیین‌نامۀ مصوب انتشارات دانشگاه انجام می‌گیرد.

2. نظر نهایی شورای انتشارات دانشگاه کتباً به اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.

3. ویرایش زبانی، فنی و محتوایی آثار نویسندگان مطابق شیوه‌نامة دانشگاه و رسم‌الخط فرهنگستان خواهد بود که ضوابط آن به وسیلة شورای انتشارات دانشگاه تدوین و تصویب می‌شود.

4. تصمیم‌گیری دربارۀ شمارگان (تیراژ) ، حق‌الزحمۀ صاحب اثر و تعداد نسخه‌ها (شمارگان) در هر نوبت چاپی بر عهدۀ شورای انتشارات است.

5. تصمیم‌گیری دربارۀ نوع ویرایش، حروف‌چینی، قطع کتاب، نوع چاپ، با هماهنگی صاحب اثر و شورای انتشارات خواهد بود.

6. ارسال مدارک و مستندات لازم به شورای انتشارات:
پس از طی‌شدن کلیۀ مراحل داوری، متن اثر تالیف/ ترجمه به همراه فایل الکترونیکی آن، کپی متن اصلی (در مورد اثر ترجمه)، فرم‌های مربوط (پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی شماره‌های 1و 2و3)، همۀ پرسشنامه‌های تکمیل‌شدۀ داوری‌ها، و نامۀ رئیس یا معاون پژوهشی دانشکده/ پژوهشکده مبنی بر تصویب کتاب در شورای پژوهشی دانشکده/پژوهشکده به شورای انتشارات دانشگاه ارسال شود.