فراخوان بیست‌وهشتمین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی

فراخوان بیست‌وهشتمین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی

انتشارات دانشگاه تهران بیست‌وهشتمین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی را برگزار می‌کند و تمامی دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و ناشران دانشگاهی می‌توانند در این رویداد ملی شرکت نمایند.

شرایط ارسال کتاب به بیست‌وهشتمین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی به این ترتیب است که چاپ نخست کتاب در سال ۱۴۰1باشد و حداقل یکی از مؤلفان/ مترجمان کتاب عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌های کشور باشند.

شرکت‌کنندگان لازم است دو نسخه از کتاب را به همراه فهرست سوابق علمی و پژوهشی پدیدآورندگان ارسال نموده و متن اصلی کتاب‌های ترجمه‌ای در قالب CD ارسال شود.

در این دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشگاهی، کتاب‌هایی که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به زبان‌های خارجی تألیف کرده‌اند و کتاب‌هایی که به زبان فارسی توسط ناشران خارجی چاپ و منتشر شده‌اند، در بخش بین‌الملل بررسی خواهند شد.

همچنین در بخش ویژۀ جشنواره، کتاب‌هایی که در حوزۀ تولید، حمایت از تولید، اقتصاد و تولید دانش‌بنیان تألیف شده باشند، بررسی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

بر اساس تقویم جشنواره، آخرین فرصت ارسال کتاب پایان تیرماه 1402بوده که به دلیل استقبال مخاطبان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲تمدید و مراسم پایانی و قدردانی از مؤلفان و مترجمان برتر در آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.​​​​​​​